Triada Cushinga towarzysząca zwiększonemu ciśnieniu śródczaszkowemu, które rozwija się szczególnie szybko w przypadkach masywnego krwotoku do mózgu obejmuje:
1) wzrost ciśnienia tętniczego; 4) tachypnoë;
2) widzenie podwójne; 5) bradypnoë.
3) bradykardię;
Prawidłowa odpowiedź to: