U 82-letniej pacjentki dotychczas nieleczonej, po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu, z hipercholesterolemią 260 mg/dl, LDL cholesterol 162 mg/dl i GFR 50 ml/min/1,73m2 stwierdzono ciśnienie tętnicze 170/70 mmHg. Zgodnie z zaleceniami PTNT 2011 u chorej należy od razu zastosować: